Omsorgens betydning

God og stabil omsorg er en betingelse for at barn skal ha tilgang til og utbytte av utdanning. Utdanning skaper utvikling for både mennesker og samfunn.

Utdanning er alfa og omega for utvikling

 • Skolegang gir hvert enkelt menneske mulighet til å skape seg en god fremtid.
 • Teoretisk og praktisk opplæring reduserer fattigdom og bidrar til økt likestilling og demokratisk deltakelse.
 • Skolegang og utdanning gir kunnskap om hygiene, ernæring, smittefare og vaksinering.
 • Økt utdanning er viktig i arbeidet mot sykdommer som kan forebygges, som malaria og hiv/aids. 
 • Mødres utdanning har stor betydning for barnas helse og reduserer barnedødeligheten. Kvinner med utdanning bidrar sterkt i lokalsamfunnet.
 • God utdanning til det brede lag av befolkningen har stor samfunnsøkonomisk betydning og er grunnleggende nødvending for utviklingen av et hvert land.

En global satsing på utdanning har ført til at stadig flere barn begynner på skolen. Samtidig viser erfaringer fra flere land at økt antall lærere, bedre tilgang på skolemateriell og bedring av skolefasiliteter alene ikke hever utdanningsnivået.

Stabil omsorg en forutsetning for utdanning

SOS-barnebyer tror på ressursene som bor i alle barn. Men barns utvikling skjer ikke av seg selv. Barns utviklingssystem er avhengig av at tilstedeværende omsorgspersoner sørger for stimulering, trygg tilknytning, omsorg og beskyttelse. Stabil omsorg er derfor en forutsetning for at barn skal lære og ha nytte av skolegangen.

Hvorfor mangel på omsorg er så negativt for utdanning

Mangel på omsorg kan ha store negative konsekvenser på evnen til å tilegne seg og ta i bruk læring og kunnskap. I mange land er det å vokse opp uten omsorg fra biologisk familie i seg selv en faktor som fører til dårligere tilgang på skole og utdanning, og jenter er mest utsatt. Ekstrem fattigdom fratar voksne muligheten til å kunne gi barna sine god omsorg og skolegang. Å leve i en familie med liten tilgang til ressurser gjør at barn:

 • mangler skolepenger og -utstyr
 • får for lite næringsrik mat til at de kan konsentrere seg på skolen
 • må jobbe så mye at det går utover muligheten til skolegang og læring
 • ikke får hjelp og oppfølging i skolearbeidet
 • har en hverdag preget av angst og bekymring for familiemedlemmer og fremtiden
 • blir giftet bort eller får barn i tidlig alder

Slik bidrar SOS-barnebyer til at barn får utdanning

 • Alle barn i SOS-familier får skolegang, samt oppfølging og ekstra hjelp med skolearbeidet hvis de trenger det.
 • For familier som er med i SOS-barnebyers familieprogram er det et krav at alle barna, både jenter og gutter, skal få skolegang.
 • I mange land er barnehage/førskole viktig for videre skolegang, og SOS-barnebyer sørger for at barn fra SOS-familier og lokalsamfunnet får dette tilbudet.
 • Å sørge for et godt og relevant utdanningstilbud er viktig for både barn, familier og lokalsamfunn. Det bedrer de unges mulighet på arbeidsmarkedet, gir inntekt til omsorgspersoner og skaper utvikling lokalt.
 • SOS-barnebyer jobber for at alle land skal innføre velferdssystemer og barnevernsstrukturer som sørger for at alle barn, også dem som er uten eller i fare for å miste omsorg fra voksne, får skolegang av god kvalitet.
 • Tradisjon, kultur og holdninger gjør at mange jenter ikke får skolegang. SOS-barnebyer jobber i lokalsamfunn med informasjon og holdningskampanjer for at jenter skal få utdanning, for at de skal kunne gå på skolen selv om de har mensen eller har født barn.
 • Mange steder har SOS-barnebyer forbedret kvaliteten på undervisningen, undervisningsmateriell og skolelokaler.
 • SOS-barnebyer jobber for at holdninger for å få slutt på fysisk avstraffelse i skolen.

Bli SOS-fadder

Du gir barn omsorg og kjærlighet ved å støtte med: